Nationell samordnande resurs för miljöteknik

Nationell samordnande resurs för miljöteknik

Sedan 2004 har Swentec, Sveriges Miljöteknikråd, arbetat för nationell samordning kring miljöteknik. Då Swentec ännu inte har fått något förlängt mandat efter 2010 har GAME startat en diskussion kring vilka behov medlemmarna i nätverket har om hur man vill organisera en gemensam nationell resurs för dessa behov. Första diskussonen genomfördes den 27 maj, vid workshopen ”Västsvensk samverkan för miljöteknik
– Work shop om utvecklingen i Västsverige efter valet”.

Den organisation som fortsätter arbetet efter 2010 måste ta tillvara på uppbyggd kunskap och inarbetade processer. Organisationen bör fungera som en tjänande arena och ha två huvudsakliga funktioner:

1. Att synliggöra vad alla aktörer gör inom miljötekniksektorn samt utgöra kunskapsbas.
2. Initiera åtgärder och koordinera där koordinering behövs.

Mer detaljerade förslag på uppgifter kan vara:
• Kontinuerligt sammanställa och analysera svenska erfarenheter för att precisera behov på en nationell nivå tillsammans med regionala nätverk, hubbar och företagskluster.
• Samordna och stötta arenor där främjare, företag, akademin och omvärlden, kan mötas kring miljöteknikfrågor och utbyta erfarenheter.
• Initiera och stötta samverkansplattformar
• Identifiera strategiska miljöteknikområden (framtida behov inom miljöteknik)
• Årligen sammanställa statistik

Vi föreslår också att den nationella resursen prioriterar 8 åtgärder från Handlingsplan för Miljöteknik och att verksamheten fortsätter att vara lokaliserad vid Göteborgs Miljövetenskapliga centrum. Åtgärderna är:
1. Inrätta ett expertråd (åtgärd 1)
2. Genomför utvärderingar av helhetsbilden (åtgärd 4)
3. Påverka utformning av EU–program (åtgärd 19)
4. Finansiera demoanläggningar (åtgärd 39)
5. Uppmuntra miljökrav i offentlig upphandling (åtgärd 40)
6. Utveckla de statliga aktörernas marknadsanalyser (åtgärd 56)
7. Utveckla hemmarknaden gm offentlig upphandling (åtgärd 62)
8. Fungera som demo/referens (åtgärd 63)

Du hittar hela diskussionsunderlaget här.

Du hittar handlingsplanen här.

Hur vill du att det nationella stödet för hållbar utveckling och användning av miljöteknik bör se ut efter 2010? Hör av dig till oss!

Kontaktperson: Jonas Norrman