Samhälle och Innovation

Samhälle och Innovation

samha%cc%88lle-och-innovation

Samhälle och Innovation är Nätverket GAME:s barometer som tar trycket på Västsveriges miljödrivna affärsutveckling. Barometern är utformad för att undersöka företagens behov och utmaningar för att agera och engagera sig kring uppsatta miljö- och klimatmål för Västsverige. 

Företag i vårt nätverk är verksamma inom branscher där det pågår ett tydligt arbete för att minska miljöpåverkan. Via barometern kommer det att utkristalliseras om Västsverige har tillräckligt många aktiva bolag med en miljödriven innovationskraft eller om intresset och engagemanget behöver stärkas genom samverkansprojekt för att bidra till snabb utveckling. Vårt mål är att företagen tillsammans använder offentliga investeringsbidrag för att ta mindre miljöpåverkande produkter och tjänster till den Västsvenska marknaden. Utifrån barometerns resultat kan GAME:s verksamhetsråd utforma processer som möter företagens behov och som ger drivkraft för en hållbar regional utveckling för Västsverige.

Insamlingen av information till barometern kommer att ske med en elektronisk enkät ut till alla företag i nätverket samt vid diskussioner i rundabordsmöten och andra företagsträffar. För att förbereda sig inför enkäten och rundabordsmöten är det bra att svara på medlemsenkäten samt anmäla sig till vår LinkedIn-grupp. Företag som inte tidigare varit medlemmar i GAME är också välkomna att medverka.

Fyra samverkansprocesser under 2017

Vi har i ett första skede fokuserat på möjligheter och utmaningar kopplat till produkter och tjänster som bidrar till resurseffektivare städer, mindre klimatpåverkande transporter och bioekonomi för ett fossiloberoende Västra Götaland.

Teman för samverkansprocesserna under 2017 kommer förslagsvis att vara:

-Företag och affärsmodeller baserade på konceptet cirkulär ekonomi (Pågående process, enkäten hittar du här)
-Företag och utvecklingen av Smarta Hållbara Städer
-Företag och miljömålet giftfri miljö
-Företag och Elektrifierade mobilitetslösningar

Först ut är Cirkulär Ekonomi vars enkät går att hitta här . Presentationerna från frukostseminariet  den 19 januari kan du hitta här. De tre efterkommande temana kan komma att justeras baserat på hur väl de passar i tid och engagemang hos de medverkande parterna.

Varje Samverkansprocess inkluderar följande steg:

  1. Utskick av enkät och inbjudan till seminarium.
  2. Genomförande av seminarium inklusive presentation av enkätresultat och inbjudan till rundabordsmöten.
  3. Genomförande av rundabordsmöten med syfte att initiera nya samverkansprojekt.
  4. Sammanfattning av samverkansprocessen i den årliga Barometerrapporten.

 


 

Rapporter om utvecklingen i Västsverige framtagna av andra aktörer

Västra Götalandsregionen gör två underlagsrapporter per år:

Konjunkturbarometer för Västra Götaland våren 2016

Sammantaget är konjunkturläget nu det starkaste sedan finanskrisen hösten 2008-2010. Högkonjunktur råder i flera av branscherna och prognoserna pekar på att det kommer att fortsätta uppåt under kommande halvår. Situationen ser särskilt ljus ut för fordonsindustrin, byggsektorn och företagstjänster. Uppgången gäller hela Västra Götaland, även om Skaraborg halkar efter något i konjunkturkurvan.

Uppföljning och effektanalys av Västra Götalandsregionens företagsstöd

Det är svårt att baserat på denna uppföljning dra några generella slutsatser eller ge några konkreta rekommendationer rörande hur de olika stödformerna kan fungera mer effektivt eller bidra till än större nytta hos företagen. Upprepade mätningar över tid kan ge ett bättre underlag för att analysera mönster över tid.

Tillväxtverket gör en stor återkommande undersökningen vart tredje år sedan år 2002:

Företagens villkor och verklighet

Delrapport: Företag som samverkar är mer innovativa

Delrapport: Vartannat företag arbetar med hållbarhets­frågor

ska%cc%88rmavbild-2016-11-04-kl-16-18-59