Omvärldsbevakning

In this section we follow activities related to EU funded demonstration projects in Western Sweden. The aim is to provide actors with relevant information to support them in the process to initiate project consortia, apply for funding and to run projects with demonstration activities in Western Sweden and Europe.

Below you find the bi-weekly newsletter (which you also receive through our LinkedIn group) Under EU Funding you find useful information about open calls and resources for applicants. Under EU Projects you find information about on-going EU-funded projects, either with demonstration activities in Western Sweden or with only participants from Western Sweden.

Energy Union vill se mer nationell finansiering för energieffektiva byggnader

Ledningen för Energy Union driver flera offentliga finansieringsinstrument för att få igång en våg av VELUXcoverbyggnadsrenovering i Europa.

Energy Unions vision är att energieffektiva byggnader inte bara ska vara en grund för Energy Union utan också vara en viktig del i EU:s strategi för Big Data. EU kommer att lägga fram en ny finansiering för initiativ inom Smart Building under hösten, tillsammans med revideringar av energieffektivitetsdirektivet, och direktivet för byggnaders energiprestanda.

Kommissionen har identifierat byggnader som en av de centrala pelarna i Energy Union, som syftar till att försörjningstrygghet och minskad klimatpåverkan.

-Det är tydligt att uppnå våra 2030 mål inte kommer att vara möjligt om vi bortse från den enorma potentialen hos byggnader i Europa”, säger kommissionär Maros Sefcovic.

Läs mer =>

Foto: [Aqwis/Wikipedia]

Västtrafik testar ny smart teknik för kollektivtrafik

ebsf2

Ett EU-finansierat projekt testar intelligent, energieffektiva och passagerarvänliga busstjänsteinnovationer som syftar till att ge fördelar för både pendlare och myndigheter i Europa. De mest effektiva lösningarna förväntas skapa nya marknadsmöjligheter för spjutspetsteknologi inom kollektivtrafiken.

Genom att uppmuntra prioriteringen av energieffektiva lösningar i bussförnyelseprogram och upphandlingar som syftar till att sänka driftskostnaderna, och att skära ner på koldioxidutsläppen över tiden. Smarta IT-lösningar kommer också göra det möjligt för trafikhuvudmän att erbjuda mer integrerade transportlösningar över stadsområden.

Projektet, European Bus System of the Future 2, kommer att testa och utvärdera dessa lösningar genom demonstrationer med mer än 500 bussar i 12 europeiska städer varav Göteborg är en. Målet är att göra det möjligt för leverantörer att lägga till sina produktportföljer, vilket kommer att stärka deras konkurrenskraft som ledande leverantörer av högteknologiska produkter för bussar. IT-leverantörer kan också dra nytta av nya standardiserade lösningar som är kompatibla och kostnadseffektiva.

Läs mer =>

Bild © Raimund Jünger

Nya möjligheter för biobränslen efter publicering av hemlig rapport

Biofuels

EU kommissionen har publicerat en ny rapport om indirekt förändrad markanvändning vid produktion av biobränslen vilken de hade hållit hemlig under den offentliga samrådsperioden inför det nya direktivet om förnybar energi. Nu finns det förhoppning om att EU återigen ökar satsningarna på biobränslen från grödor.

Under 2009 inledde Europeiska unionen ett ambitiöst program för att främja användningen av förnybara bränslen i EU:s transport. År 2020 skulle 10 % av transportbränslen i varje medlemsstat komma från förnybara energikällor, såsom biobränslen, biogas, el eller andra förnybara källor.

Men år 2012, gjorde kommissionen en helomvändning och tillkännagav att de planerade tillåta biobränslen från odling till max 5 % år 2020. Rapporten visar att ett argument för helomvändningen var att hindra medlemsstaterna från Östeuropa, som har stor potential att utveckla industrier biobränslen, att hota producenter från äldre EU-länder. Många länder har redan investerat i anläggningar för biobränsleproduktion och vill gärna att EU:s satsningar återigen ökar.

Läs mer =>

Bild: [The Open University/Flickr]