GAME värd för samtal om västsvenskt forum för Agenda2030

GAME värd för samtal om västsvenskt forum för Agenda2030


Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Visionen är att driva ett samförstånd runt de globala målen med syfte att tydliggöra områden för aktiv samverkan och möjliggöra konkreta aktiviteter som kan bidra till de globala målen. Under hösten togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi. Under 2018 kommer Västsvenskt forum för Agenda2030 att vara en stående punkt på GAMEs verksamhetsråd. Samtalen kommer att vara öppna också för aktörer som inte sitter med i något av GAMEs styrande råd.

Är ditt företag eller organisation intresserade av att vara med i samtalen? Kontakta oss så bjuder vi in dig till kommande möten.

Varför behövs ett västsvenskt forum?

I juni 2017 presenterade den svenska Agenda2030-delegationen sitt första förslag på en nationell handlingsplan för arbetet med FNs globala mål för en hållbar utveckling ” I riktning mot en hållbar välfärd”. I förslaget pekar delegationen ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda2030. Bland annat skriver man att ”det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv”. Nätverket GAME utgör, med sin bredd av representanter i sitt verksamhetsråd, en sådan arena med goda möjligheter att skapa samverkan kring och sprida information om Agenda2030 i Västsverige.