Produktutveckling i Hållbara Smarta Städer

Produktutveckling i Hållbara Smarta Städer

smartastader4

SP, KTH och Lunds Universitet får ansvar för det Strategiska innovationsprogrammet Smarta och hållbara städer. Programmet är en långsiktig satsning för att göra smarta städer till en central lösning i omställningen till ett hållbart samhälle. Vinnova, Energimyndigheten och Formas satsar gemensamt 40 miljoner kronor per år till programmet.

Läs mer i Pressmeddelandet från Energimyndigheten =>

 

Tidigare nyhet
Den 9 maj genomfördes en workshop arrangerad av Göteborg Stad för att etablera ett Strategiska innovationsProgram. Om det blir ett program kommer företag kunna söka investeringsbidrag för produkt- tjänst eller affärsutveckling som adresserar samhällsutmaningar inom både energi- och klimatområdet.

Syftet med programmet blir att ge aktörer inom befintliga eller kommande svenska styrkeområden möjlighet att genom kraftsamling hitta hållbara lösningar på samhällsutmaningar och en ökad internationell konkurrenskraft inom både energi- och klimatområdet. Det program som Göteborg skissar på utgår från en strategisk innovationsagenda (SIA) kallad ”Smarta Hållbara Städer”.

Under workshopen informerades vi om hur programmet ska utformas (baserat på SIA), vilka möjligheter till åtgärder och finansiering det finns. Vi delade senare upp oss mindre grupper för att lyfta våra egna organisations behov och strategiska projekt inom hållbar stadsutveckling. Fokus, inom hållbar stadsutveckling, var på klimat och energi samt konsumtionsperspektivet utifrån alla utsläpp som invånarna i Göteborg orsakar genom sin konsumtion av varor och tjänster. Exempel på aktiviteter var ändrade färdvanor, semestra hemma, cirkulär ekonomi, ElectriCity mm.

Workshop och diskussion mynnade ut i två exempel på förslag:

  1. Stadens Tjänsteplattform; Tillgänglig (öppen) data och tjänster publiceras avseende Energi, Miljö (sensorer, nyckeltal), trafik,  i molnbaserad plattform. Denna plattform skulle kunna vara en Testbädd som tillgängliggörs i SIP för de projekt som skall genomföras där.
  2. Visualisering av ett områdes påverkan i ”stadsrummet” för att Kollektivt medvetandegör en stadsdels momentana påverkan (transport, konsumtion, energi)

Läs mer om Strategiska Innovations Program här =>

Läs mer om utlysningen här =>