RESOLVE-modellen för att stötta näringslivet i omställningen till cirkulär ekonomi

RESOLVE-modellen för att stötta näringslivet i omställningen till cirkulär ekonomi

För andra året i rad gör 16 nationella myndigheter tillsammans med länsstyrelserna tydliga åtaganden för att nå Sveriges miljömål.

Ett av åtagandena inom området Ekonomi, tillväxt och konsumtion är Hållbart företagande där fokus från myndigheternas sida kommer vara att använda RESOLVE-modellen som en utgångspunkt för att utveckla information och åtgärder riktade till företag och aktörer inom det företagsfrämjande systemet. Grunden till åtgärden är att Miljömålsrådet bedömer att det krävs att företag utvecklar cirkulära affärsmodeller för att vi ska kunna ställa om till en cirkulär ekonomi och skapa mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

RESOLVE identifierar sex åtgärder för företag i omställningen till cirkulär ekonomi. Förkortningen står för:

– REgenerate
– Share
– Optimise
– Loop
– Virtulise
– Exchange

Under 2017 kommer samverkansmyndigheterna att samarbeta med utgångspunkt i RESOLVE-modellen i syfte att sprida den samt söka applicera den inom ramen för respektive myndighets verksamhetsområde. Förhoppningen är att åtgärden ska leda till att:

– Produkter och tjänster i en cirkulär ekonomi designas så att de blir värdefulla att återanvända i antingen biologiska eller tekniska kretslopp.
– Alla produkter tillverkas på ett sätt så de går att plocka isär och materialen ska antingen kunna brytas ner av naturen eller återföras till produktionen.
– Biologiskt material utgörs därför av giftfria, rena flöden och tekniskt material utformas så att det blir en resurs för att användas industriellt igen.
– Målet är att inte behöva slänga någonting och på så sätt minska behovet av att ständigt köpa in nya råvaror samtidigt som produktion och transporter sker med förnybar energi på ett optimalt sätt.

 

Klicka här för att läsa mer.

Bilden är baserad på RESOLVE-modellen ursprungligen framtagen av Deutsche Post Stiftung och Ellen MacArthur Foundation (2015).

Bilden är baserad på RESOLVE-modellen ursprungligen framtagen av Deutsche Post Stiftung och Ellen MacArthur Foundation (2015).