GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen

Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode. Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal.

Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. De tre utmaningar som deltagarna valde att fördjupa sig kring var att öka medvetenheten hos konsumenter, öka insamlingen av uttjänta textilier samt verka för tydligare styrmedel som underlättar omställningen. För samtliga lösningsförslag diskuterades också vad nästa steg för genomförande bör vara och ett förslag på ansvarig för att genomföra detta togs fram.

Läs mer om de forsknings- och innovationsprojekt som presenterades på GAME-mötet

Re:textile (Science Park Borås, Borås Högskola)

Blend rewind/ Mistra Future Fashion (RISE mfl)

Renewcell

Wargön innovation  (Innovatum mfl)
 

 

GAME värd för samtal om västsvenskt forum för Agenda2030


Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Visionen är att driva ett samförstånd runt de globala målen med syfte att tydliggöra områden för aktiv samverkan och möjliggöra konkreta aktiviteter som kan bidra till de globala målen. Under hösten togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi. Under 2018 kommer Västsvenskt forum för Agenda2030 att vara en stående punkt på GAMEs verksamhetsråd. Samtalen kommer att vara öppna också för aktörer som inte sitter med i något av GAMEs styrande råd.

Är ditt företag eller organisation intresserade av att vara med i samtalen? Kontakta oss så bjuder vi in dig till kommande möten.

Varför behövs ett västsvenskt forum?

I juni 2017 presenterade den svenska Agenda2030-delegationen sitt första förslag på en nationell handlingsplan för arbetet med FNs globala mål för en hållbar utveckling ” I riktning mot en hållbar välfärd”. I förslaget pekar delegationen ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda2030. Bland annat skriver man att ”det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv”. Nätverket GAME utgör, med sin bredd av representanter i sitt verksamhetsråd, en sådan arena med goda möjligheter att skapa samverkan kring och sprida information om Agenda2030 i Västsverige.

 

GAME mötte Alejandro Aravena på lansering av Failure Lunch

GAMEs verksamhetsledare Caroline Petersson, ledde samtalet under Failure Lunch. Till höger Alejandro Aravena och Juan Cerda från Elemental. Foto: Åsa Wilske

”Failure is always relative and never final”. Det var ett av budskapen från Alejandro Aravena, årets mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling, när han deltog på #FailureLunch i förra veckan, ett samarrangemang mellan GAME, SDSN Northern Europe och Mistra Urban Futures. Temat för samtalet var misslyckade diagloger i hållbar stadsutveckling och förutom Alejandro Aravena och hans team från Elemental deltog Joakim Forsemalm på Radar arkitektur och planering samt Daniel Andersson på Social Resursförvaltning i Göteborg.

Läs mer om konceptet #FailureLunch och lanseringen här.

Bilindustrin i EU bromsar marknaden för elbilar

Europeiska kommissionen föreslog i början av november lagstiftning som syftar till att minska koldioxidutsläppen från vägtransporter och uppmuntra marknadsutvecklingen för elbilar. Förslaget är också ett försök att hjälpa Europas bilindustri att förbli konkurrenskraftigt gentemot USA och Kina.
”Europa är för närvarande inte på rätt väg. Elbilar står för mindre än 1% av den nya försäljningen” säger kommissionens talesperson och tillade ”Att det endast finns 6 typer av elbilar tillgängliga för konsumenter i Europa jämfört med 600 i Asien.”
Läs mer =>

Nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen

Klimat-KIC, EU:s största partnerskap för att möta och motarbeta klimatförändringar, har startat ett program för att stödja utvecklingen i Europeiska städer. Målet är att avsevärt minska koldioxidutsläpp och samtidigt som städerna blir mer hälsosamma, mer motståndskraftiga och mer resurseffektiva. Aktiviteterna ska också  att leda till att städerna är förberedda  för de oundvikliga effekterna av klimatförändringen. Programmet kommer att fokusera på städer som testbäddar för nya ekonomiska modeller för att möta klimatutmaningen.
Läs mer =>