En GAME-changer för partnerskap kring de Globala målen

I 20 år har nätverket GAME sammanfört företag med forskningsorganisationer och myndigheter i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Med vårt nya forum – Agenda 2030 i Väst – ställer vi in kompassen på att stärka regionens partnerskap och genomförande av de Globala målen för hållbar utveckling.

Vi vill höra din berättelse

Föutom en fysisk mötesplats är Agenda 2030 i Väst också ett nav för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som du kan bidra till och ta del av. Har du en berättelse om hur ni gjort för att stärka partnerskapet och genomförandet av de Globala målen i er verksamhet som du vill dela med andra, kontakta oss.

Ca fyra gånger per år bjuder vi in till öppna forumträffar där vi fördjupar oss kring konkreta teman och frågeställningar och samtidigt utmanar deltagarna att tänka mer holistiskt med hjälp av de Globala målen som spelplan. Vår första forumträff arrangeras 27 november i samarbete med IVL, Svenska miljöinstitutet. Temat är Mobilitet som tjänst och självkörande bilar – vad krävs för att det ska bidra till maximal samhällsnytta.

Är du intresserad av att vara värd för en kommande forumträff, kontakta oss. Att vara värd innebär att du får vara med och definiera den frågeställning eller utmaning som ligger som utgångspunkt för träffen samt vara med och påverka vilka vi särskilt riktar inbjudan till. Ett krav för att vara värd är att du representerar ett företag, forskningsorganisation eller myndighet med bas i Västsverige.

Håll dig uppdaterad

Vår omvärldsbevakning har nu fullt fokus på partnerskap och genomförande av de Globala målen, med särskilt blick på vad som händer i Västsverige. Du kan hålla dig uppdaterad på följande sätt:

Portal

Senare i år kommer vi att lansera en enkel portal på vår hemsida som bland annat kommer att innehålla länkar till inspirations- och kunskapsmaterial som tagits fram av oss eller andra, samt information om andra aktörer som hjälper till med att stärka och underlätta partnerskap och genomförande av de Globala målen på olika sätt.

Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir öppen mötesplats

I april togs beslut om att Västsvenskt forum för Agenda 2030 ska vara en öppen mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, akademi, samhällsaktörer och civilsamhällets aktörer. Syftet är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 både genom fysiska möten och en digital mötesplats. Första öppna forumträffen är planerad till 18 september, med redan nu pågår arbetet med att samla goda exempel.

Bakgrund

Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Under hösten 2017 togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi.

Sedan årsskiftet har samtal om Västsvenskt forum för Agenda 2030 varit en del av GAMEs verksamhetsråd, till vilket endast utvalda gäster bjudits in att medverka. Den 25 april tog dock GAMEs finansiärer ett beslut om att upplösa verksamhetsrådet och istället öppna upp forumet för alla som vill vara med. Precis som GAMEs verksamhetsråd kommer forumträffar att arrangeras fyra gånger per år.

Forumets syfte

Syftet med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 i Västsverige genom att:
• Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyten kring de globala målen och Agenda2030, som för samman företag, myndigheter, forskningsorganisationer samt andra nätverk och sammanslutningar som arbetar med Agenda2030 i regionen.
• Tillgängliggöra verktyg, metoder och konkreta exempel för hur man kan implementera de globala målen i sin verksamhet.
• Vara en plattform och möjliggörare för nya samverkansprojekt och innovationer kring Agenda2030 i regionen.

Vill ni vara med?

Vill du få inbjudningar till kommande träffar, skriv upp dig på GAMEs nyhetsbrev.
Preliminärt datum för nästa träff med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är 18 september.

Just nu pågår  arbetet med filmserien Agenda 2030: Kom igång, som syftar till att sprida goda exempel från organisationer som kan inspirera andra till att komma igång. Känner du till ett exempel som du tror kan inspirera andra, kontakta oss gärna.  De första filmerna i serien kommer att släppas innan sommaren.

 

GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen

Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode. Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal.

Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. De tre utmaningar som deltagarna valde att fördjupa sig kring var att öka medvetenheten hos konsumenter, öka insamlingen av uttjänta textilier samt verka för tydligare styrmedel som underlättar omställningen. För samtliga lösningsförslag diskuterades också vad nästa steg för genomförande bör vara och ett förslag på ansvarig för att genomföra detta togs fram.

Läs mer om de forsknings- och innovationsprojekt som presenterades på GAME-mötet

Re:textile (Science Park Borås, Borås Högskola)

Blend rewind/ Mistra Future Fashion (RISE mfl)

Renewcell

Wargön innovation  (Innovatum mfl)
 

 

GAME värd för samtal om västsvenskt forum för Agenda2030


Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Visionen är att driva ett samförstånd runt de globala målen med syfte att tydliggöra områden för aktiv samverkan och möjliggöra konkreta aktiviteter som kan bidra till de globala målen. Under hösten togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi. Under 2018 kommer Västsvenskt forum för Agenda2030 att vara en stående punkt på GAMEs verksamhetsråd. Samtalen kommer att vara öppna också för aktörer som inte sitter med i något av GAMEs styrande råd.

Är ditt företag eller organisation intresserade av att vara med i samtalen? Kontakta oss så bjuder vi in dig till kommande möten.

Varför behövs ett västsvenskt forum?

I juni 2017 presenterade den svenska Agenda2030-delegationen sitt första förslag på en nationell handlingsplan för arbetet med FNs globala mål för en hållbar utveckling ” I riktning mot en hållbar välfärd”. I förslaget pekar delegationen ut den regionala nivån som särskilt viktig i genomförandet av Agenda2030. Bland annat skriver man att ”det behövs arenor på regional nivå som samlar kommuner, regioner, statliga myndigheter med verksamhet på lokal och regional nivå, akademi, civilsamhälle och näringsliv”. Nätverket GAME utgör, med sin bredd av representanter i sitt verksamhetsråd, en sådan arena med goda möjligheter att skapa samverkan kring och sprida information om Agenda2030 i Västsverige.

 

GAME mötte Alejandro Aravena på lansering av Failure Lunch

GAMEs verksamhetsledare Caroline Petersson, ledde samtalet under Failure Lunch. Till höger Alejandro Aravena och Juan Cerda från Elemental. Foto: Åsa Wilske

”Failure is always relative and never final”. Det var ett av budskapen från Alejandro Aravena, årets mottagare av Göteborgspriset för hållbar utveckling, när han deltog på #FailureLunch i förra veckan, ett samarrangemang mellan GAME, SDSN Northern Europe och Mistra Urban Futures. Temat för samtalet var misslyckade diagloger i hållbar stadsutveckling och förutom Alejandro Aravena och hans team från Elemental deltog Joakim Forsemalm på Radar arkitektur och planering samt Daniel Andersson på Social Resursförvaltning i Göteborg.

Läs mer om konceptet #FailureLunch och lanseringen här.