Premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst

Den 27 november var det fullsatt premiär för GAME:s nya samverkansforum Agenda 2030 i väst,  arrangerad i samarbete med IVL Svenska miljöinstitutet och den regionala kraftsamlingen Klimat2030.

Temat för forumträffen var hur mobilitet som tjänst och autonoma fordon kan bidra till maximal samhällsnytta. Utvecklingen av självkörande och eldrivna fordon i kombination med nya smarta och kombinerade mobilitetstjänster läggs fram som viktiga pusselbitar för omställningen mot fossilfria transporter. Men hur ser vi till att teknikutvecklingen och de nya tjänsterna ger största möjliga samhällsnytta både lokalt och globalt, och hur kan FN:s 17 Globala mål för en hållbar utveckling hjälpa oss att se och verka för samhällsnytta i ett ännu vidare perspektiv.

Program och presentationer

Välkommen
Caroline Petersson, verksamhetsledare GAME
Anders Roth, IVL

Forskningsläget

Vad talar för att autonoma fordon och nya mobilitetstjänster verkligen ska bidra till maximal samhällsnytta, och vad krävs för att det ska bli så?
Frances Sprei, docent och forskare om hållbar mobilitet på Chalmers

Innovations- och affärsmöjligheterna för hållbar mobilitet
Vad krävs av en pool-bilslösning för att konkurrera med egen bil?
Mats Herner, stadsutvecklare Wallenstam

Så kan självkörande bilar konkurrera med flyget,
Martin Kristensson, Director Connectivity Strategy, Volvo Cars

Politikens roll för ökad samhällsnytta
P-normen: om betydelsen av tillgänglighet som gynnar kollektiva lösningar framför individuella
Torunn Vikengren, Koucky Parnters

Kilometerskatt för framtidens elektrifierade och automatiserade personbilar,
Cecilia Hult, IVL

Stadsplaneringens roll
Suzanne Andersson, utvecklingsstrateg Trafikkontoret Göteborgs stad

Workshop
Action-orienterad workshop med fokus på att identifiera de främsta utmaningarna som vi behöver ta tag i för att skapa samhällsnytta, samt hitta lösningar på dessa.

Citat och bilder hittar du på twitter.com/2030Vast.

Stort engagemang för årets GAME-dag

GAME-dagen 2018 fokuserade på hur Västsverige kan bli ledande i partnerskap och genomförande av Agenda 2030 och bjöd på konkreta exempel på hur myndigheter, akademi och näringsliv har tagit sig an de Globala målen i sin verksamhet och strategiarbete. Dagen bestod av två delar: en förmiddagskonferens samt en efterföljande workshop.
Nedan hittar du programmet som också innehåller länkar till de presentationer som vi fått tillåtelse att dela.

GAME-dagen 2018 arrangerades i samarbete med ÅF, som sponsrade dagen med sina lokaler samt genom konsulter som leder eftermiddagens workshop.

Program och presentationer

DEL1: Genomförande av Agenda 2030 i Västsverige

Agenda 2030 i Väst: nytt forum för partnerskap kring de Globala målen i Västsverige.
Caroline Petersson, Verksamhetsledare GAME

Uppdrag och strategier för regionens arbete med Agenda 2030.
Viveca Reimers, chef för avdelningen Mänskliga Rättigheter på Västra Götalandsregionen och Cecilia Lunder, utvecklingsledare på Miljöskyddsavdelningen, Länsstyrelsen.

Tre år med Agenda 2030: Hur långt har vi kommit och hur kan och bör regioner gå före.
Katarina Sundberg, kanslichef Agenda 2030-delegationen

DEL 2: Partnerskap och genomförande i praktiken

Så kan Agenda 2030 användas för att skapa en hållbar leverantörskedja.
Fredrika Klarén, hållbarhetschef KappAhl och Sandya Lang, hållbarhetsansvarig Nudie Jeans.

Agenda 2030-kompassen: resultatet av en mångårig samverkansprocess för samhällsnytta.
Karl Hallding, senior researcher Stockholm Environment Institute, SEI och Björn Haase, chef för området icke metalliska material på Höganäs Sweden.

Från vetenskap till action, genom nordisk samverkan.
Martin Eriksson, verksamhetsledare SDSN Northern Europe.

Från cherry-picking till hållbart på riktigt – så skapar du affärs- och samhällsnytta med hjälp av de Globala målen.
Lina K Wiles, Team Leader Sustainability på ÅF.

DEL 3 Möjligheterna med Agenda 2030 som samlande kraft

Key note
Mikael Botnen Diamant, kommunikatör, projektledare och föreläsare inom globala utvecklingsfrågor.

Magnus Ruberg Ekosofia,Tove Andersson Changemakers Education, Martina Persson Härryda kommun, Zsofia Ganrot Melica Miljökonsulter och Lena Richards Ekocentrum jonglerar med de Globala målen under en paus.

DEL 4: Workshop i mindre grupper

Hur kan Västsverige bli ledande i partnerskap och genomförande?
Workshopen leddes av konsulter på ÅF

 

En GAME-changer för partnerskap kring de Globala målen

I 20 år har nätverket GAME sammanfört företag med forskningsorganisationer och myndigheter i Västsverige för att stimulera samverkan och innovationer kring hållbar utveckling i regionen. Med vårt nya forum – Agenda 2030 i Väst – ställer vi in kompassen på att stärka regionens partnerskap och genomförande av de Globala målen för hållbar utveckling.

Vi vill höra din berättelse

Föutom en fysisk mötesplats är Agenda 2030 i Väst också ett nav för kunskaps- och erfarenhetsutbyte som du kan bidra till och ta del av. Har du en berättelse om hur ni gjort för att stärka partnerskapet och genomförandet av de Globala målen i er verksamhet som du vill dela med andra, kontakta oss.

Ca fyra gånger per år bjuder vi in till öppna forumträffar där vi fördjupar oss kring konkreta teman och frågeställningar och samtidigt utmanar deltagarna att tänka mer holistiskt med hjälp av de Globala målen som spelplan. Vår första forumträff arrangeras 27 november i samarbete med IVL, Svenska miljöinstitutet. Temat är Mobilitet som tjänst och självkörande bilar – vad krävs för att det ska bidra till maximal samhällsnytta.

Är du intresserad av att vara värd för en kommande forumträff, kontakta oss. Att vara värd innebär att du får vara med och definiera den frågeställning eller utmaning som ligger som utgångspunkt för träffen samt vara med och påverka vilka vi särskilt riktar inbjudan till. Ett krav för att vara värd är att du representerar ett företag, forskningsorganisation eller myndighet med bas i Västsverige.

Håll dig uppdaterad

Vår omvärldsbevakning har nu fullt fokus på partnerskap och genomförande av de Globala målen, med särskilt blick på vad som händer i Västsverige. Du kan hålla dig uppdaterad på följande sätt:

Portal

Senare i år kommer vi att lansera en enkel portal på vår hemsida som bland annat kommer att innehålla länkar till inspirations- och kunskapsmaterial som tagits fram av oss eller andra, samt information om andra aktörer som hjälper till med att stärka och underlätta partnerskap och genomförande av de Globala målen på olika sätt.

Västsvenskt forum för Agenda 2030 blir öppen mötesplats

I april togs beslut om att Västsvenskt forum för Agenda 2030 ska vara en öppen mötesplats för kunskap och erfarenhetsutbyte mellan näringsliv, akademi, samhällsaktörer och civilsamhällets aktörer. Syftet är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 både genom fysiska möten och en digital mötesplats. Första öppna forumträffen är planerad till 18 september, med redan nu pågår arbetet med att samla goda exempel.

Bakgrund

Våren 2017 tog Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV initiativ till samtal om ett nätverk som fick arbetsnamnet Västsvenskt forum för Agenda 2030.  Under hösten 2017 togs beslut av nätverkets initiativtagare och GAMEs finansiärsråd om att låta de fortsatta samtalen om forumet fortgå i GAMEs regi.

Sedan årsskiftet har samtal om Västsvenskt forum för Agenda 2030 varit en del av GAMEs verksamhetsråd, till vilket endast utvalda gäster bjudits in att medverka. Den 25 april tog dock GAMEs finansiärer ett beslut om att upplösa verksamhetsrådet och istället öppna upp forumet för alla som vill vara med. Precis som GAMEs verksamhetsråd kommer forumträffar att arrangeras fyra gånger per år.

Forumets syfte

Syftet med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är att öka kunskapen och engagemanget kring de globala målen och Agenda2030 i Västsverige genom att:
• Bjuda in till erfarenhets- och kunskapsutbyten kring de globala målen och Agenda2030, som för samman företag, myndigheter, forskningsorganisationer samt andra nätverk och sammanslutningar som arbetar med Agenda2030 i regionen.
• Tillgängliggöra verktyg, metoder och konkreta exempel för hur man kan implementera de globala målen i sin verksamhet.
• Vara en plattform och möjliggörare för nya samverkansprojekt och innovationer kring Agenda2030 i regionen.

Vill ni vara med?

Vill du få inbjudningar till kommande träffar, skriv upp dig på GAMEs nyhetsbrev.
Preliminärt datum för nästa träff med Västsvenskt forum för Agenda 2030 är 18 september.

Just nu pågår  arbetet med filmserien Agenda 2030: Kom igång, som syftar till att sprida goda exempel från organisationer som kan inspirera andra till att komma igång. Känner du till ett exempel som du tror kan inspirera andra, kontakta oss gärna.  De första filmerna i serien kommer att släppas innan sommaren.

 

GAME-möte gav nya idéer för cirkulär textilproduktion

Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen

Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode. Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal.

Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. De tre utmaningar som deltagarna valde att fördjupa sig kring var att öka medvetenheten hos konsumenter, öka insamlingen av uttjänta textilier samt verka för tydligare styrmedel som underlättar omställningen. För samtliga lösningsförslag diskuterades också vad nästa steg för genomförande bör vara och ett förslag på ansvarig för att genomföra detta togs fram.

Läs mer om de forsknings- och innovationsprojekt som presenterades på GAME-mötet

Re:textile (Science Park Borås, Borås Högskola)

Blend rewind/ Mistra Future Fashion (RISE mfl)

Renewcell

Wargön innovation  (Innovatum mfl)
 

 

SP blir RISE

Innventia, SP och Swedish ICT har gått samman till en gemensam innovationspartner – RISE, Research Institutes of Sweden. Sammanslagningen av... Läs mer →