Agenda 2030 i Väst

Nätverket GAME:s nya forum – Agenda 2030 i Väst – ställer in kompassen på att stärka regionens partnerskap och därmed bidra i genomförande av de Globala målen för hållbar utveckling. Syftet med forumet är att engagera och stimulera till partnerskap mellan näringsliv, akademi och samhällsaktörer i Västsverige som tillsammans kan och vill bidra i genomförandet av de Globala målen.

Forumet har ett holistiskt fokus som möjliggör kunskaps- och erfarenhetsutbyten om alla mål och hur de hänger ihop med varandra, men mål 17 med fokus på partnerskap är ingången till att jobba med hela agendan. Genom forumet får aktörer en plattform att tänka globalt, genom att agera lokalt, och därmed bidra till en av prioriteringarna inom Västra Götalandsregionens strategi för tillväxt och utveckling till 2020, om att ta globalt ansvar.

Vision
Ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen.

Forumträffar

Ca fyra gånger per år arrangerar vi forumträffar som sammanför representanter ifrån näringsliv, akademi och samhällsaktörer för kunskapsutbyte och fördjupade samtal kring specifika teman. Val av teman utgår ifrån prioriterade frågor som tas fram inför varje verksamhetsår. Forumträffar arrangeras alltid i samarbete med någon av organisationerna i GAME:s finansiärsråd, advisory board, företag med bas i regionen eller andra nätverk med liknande uppdrag som GAME.

Läs mer

Omvärldsbevakning

En viktig del av forumets verksamhet är att vara en neutral plattform för omvärldsbevakning och kommunikation om de Globala målen, med särskilt fokus på vad som händer i Västsverige samt att förmedla goda exempel på partnerskap och hur man kan ta sig an de Globala målen i sin verksamhet. Du kan ta del av vår omvärldsbevakning på följande sätt:

Årlig konferens

En gång per år arrangeras en konferens som genom kunskapshöjande presentationer och workshops lyfter de aktiviteter som pågår i Västsverige gällande Agenda 2030. Konferensen ger tillfälle att inspireras av goda exempel både från regionen och från andra delar av landet/världen, samt att följa upp aktiviteter som har genomförts under året.
Här hittar du info om 2018 års konferens

Engagera dig

Vill din organisation vara med och påverka GAME:s övergripande inriktning och aktiviteter? Då finns möjlighet att ansöka om att vara med i vårt finansiärsråd eller advisory board eller att vara med i en arbetsgrupp som bildas utifrån behov. Välkommen att höra av dig med dina idéer.

Läs mer vår organisation
Kontakta oss

Läs mer

I december 2018 antog GAME:s finansiärsråd en treårig strategi för Agenda 2030 i Väst. Här kan du ladda ner den i sin helhet.