GAME:s styrande råd

GAME är organiserat i två rådsgrupper; verksamhetsrådet och finansiärsrådet. Finansiärsrådet, som består av verksamhetens finansiärer, utser vilka som får ta plats i verksamhetsrådet. Utöver dessa två permanenta råd bildas arbetsgrupper vid behov.

Deltagarna i GAME:s verksamhetsråd deltar i planering, inriktning och prioritering av nätverkets aktiviteter och temaområden. Verksamhetsrådsmöten –  4 tillfällen per år – innehåller också kunskapshöjande insatser med inspirerande talare från näringsliv, forskning eller innovationsarenor samt fungerar som en uppdaterad omvärldsbevakning.

Verksamhetsrådet ger tillgång till:

  • Kunskapshöjande aktiviteter  
  • Utökat kontaktnät  
  • Omvärldsbevakning  
  • Möjlighet att bidra till planering, inriktning och prioritering av GAMEs aktiviteter och temaområden

Edvard_molitor

”För att som hamn och godsnav kunna upprätthålla ett proaktivt miljö- och hållbarhetsarbete så är det nödvändigt med en effektiv och kontinuerlig samverkan med andra aktörer i närområdet. GAME är därför ett viktigt forum för att kunna utbyta erfarenheter, dela kunskap, och diskutera nya sätt att möta kommande utmaningar.”

(Edvard Molitor, Senior Manager Environment, Göteborgs hamn)

 

 


Deltagare i GAME:s verksamhetsråd
Ramböll Sverige AB, Åsa Wilske (ordf.) & Ylva Frithiofson

SCA Hygiene Products AB, Susan Iliefski Janols

Schenker AB, Inger Uhrdin

SKF Sverige AB, Elisabeth Stadler

Götaverken Miljö AB, Lennart Gustafsson,

Göteborgs Hamn AB, Edvard Molitor & Daniela Fjellman

Göteborg & Co, Katarina Thorstensson

Innovatum AB, Lillemor Lindberg & Linda Bohlin Trajkovski

Business Region Göteborg, Sofia McConnell

RISE, John Rune Nielsen & Claes Tullin

IVL Svenska miljöinstitutet AB, Elin Eriksson & John Munthe

Chalmers Tekniska Högskola, Thomas Pettersson

Göteborgs Universitet

GMV – Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, Katarina Gårdfeldt & Tove Hagström

Västra Götalandsregionen Miljösekretariat, Tomas Österlund

Länsstyrelsen Västra Götaland, Monique Wannding & Cecilia Lunder

Hav och Vattenmyndigheten, Björn Sjöberg & Mats Svensson

 

Deltagare i GAME:s finansiärsråd

Finansiärsrådet är nätverkets forum för beslut kring inrikting av verksamheten samt uppföljning av resultat.

Ordförande: Åsa Wilske, Ramböll
Thomas Pettersson, Chalmers tekniska högskola
Elin Eriksson & John Munthe, IVL Svenska miljöinstitutet AB
Katarina Gårdfeldt & Tove Hagström, Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV
Tomas Österlund, Västra Götalandsregionen
Göteborgs universitet
John Rune Nielsen & Claes Tullin, RISE