Nätverket GAME initierades till följd av en förstudie från 1996 som undersökte möjligheterna kring att bygga upp ett forsknings- och kunskapscentrum i miljömanagement i Göteborgsregionen. Bakom förstudien stod en projektgrupp av olika aktörer inom regionen som leddes av Axel Wenblad, dåvarande länsråd för Länsstyrelsen i Göteborgs- och Bohus län. I arbetet ingick att lägga fram ett förslag på om hur alla aktörer inom miljöområdet skulle kunna samarbeta och bildandet av ett nätverk föreslogs som lösning. Ett år senare sjösattes nätverket som fick namnet Gothenburg Academy for management of the Environment (GAME)*, och beslut togs om att Göteborgs Universitet och Chalmers Tekniska högskola skulle stå värdar.

– En utmaning man såg i samhället var att få alla aktörer som på ett eller annat sätt var aktiva eller ville vara aktiva inom miljö att samarbeta och dra åt samma håll, förklarar Claes I Helgesson, verksamhetsledare för GAME 1997-2001.

Från starten fram till idag har GAME:s verksamhet koncentrerat sig på att skapa samverkan mellan de tre sektorerna näringsliv, samhälle och forskning genom att bland annat erbjuda en neutral plattform för kunskapsutbyten. Under större delen av sin verksamhetsperiod har det övergripande målet varit att Västsverige skall vara ledande i att bidra till en hållbar utveckling. Tyngdpunkten har legat på miljömässig hållbarhet och i synnerhet på att genomföra kartläggningar av satsningar på pilotprojekt och demonstrationsanläggningar inom prioriterade miljöteknikområden samt ta fram rapporter om hur Västsverige kan ställa om till klimatneutralitet. Dessa rapporter har också legat till grund för seminarier och konferenser, samt interna diskussioner inom nätverket. Under åren 2012-2016 hade nätverket en nyckelroll i att följa utvecklingen av EU:s forsknings och utvecklingsbudget inom miljöområdet och att uppmana organisationer och företag att söka pengar inom EU-projekt.

Under våren 2017 togs beslut om att GAME skulle övergå att börja jobba bredare med hållbar utveckling, genom att fokusera på FN:s Globala mål för en hållbar utveckling. Parallellt med detta väcktes idén om ett Västsvenskt forum för Agenda 2030 på initiativ av Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen, Göteborgs Universitet, Chalmers, Borås Högskola, Johanneberg Science Park samt Göteborgs centrum för hållbar utveckling. Forumet blev så småningom en del av GAME, och lanserades formellt under 2018 med namnet Agenda 2030 i Väst. Under 2019-2021 är allt fokus inom nätverket GAME koncentrerat på att driva detta forum (läs mer här).

Läs mer

Rapporter framtagna av GAME under åren 2010-2017

Omvärldsbevakning kring EU-finansierade demonstrationsprojekt i Västsverige 2012-2016

Seminarier och konferenser 2002-2017

*Namnet ändrades senare till Gothenburg Action for Management of the Environment, och idag används endast förkortningen)