141009: GAME dagen- sammandrag och presentationsmaterial

141009: GAME dagen- sammandrag och presentationsmaterial

2014 års GAME-dag hade temat ”Klimatneutral konsumentmarknad i Västra Götaland” och i fokus stod frågan hur vi inom regionen tillsammans kan använda de aktiviteter som pågår för att bidra till att nå de uppsatta klimat- och energimålen.

Moderator Katarina Gårdfeldt, föreståndare på Göteborgs miljövetenskapliga centrum, började med att presentera vad eftermiddagen hade att vänta – ”vi tänkte ge oss ut på en resa med start i Europa och slutligen landa i vår egen region och stad”  inledde Katarina. GAME dagen bjöd på både det stora perspektivet i vad EU har att erbjuda för möjligheter till samarbete, hur vi ligger till i vår region utifrån klimatneutral konsumtion samt några konkreta exempel på aktiviteter som pågår i Göteborg.

Nätverket Göteborg Action for Management of the Environment, GAME startades för närmare 10 år sedan och skapades för att upphäva de murar som ofta kan finnas mellan forskning, näringsliv och samhälle. Detta fick vi veta av Inge Horkeby, miljöchef på Volvo IMG_0003och ordförande i Nätverket GAME, när han hälsade oss välkomna och gav en kort tillbakablick i nätverkets historia. Extra roligt då att det i publiken denna dag var en jämn fördelning av representanter från forskningsorganisationer, näringsliv och offentliga organisationer.

Jonas Norrman, Nätverket GAME, ersatte Susanne Hammarström från Västra Götalandsregionen som blivit sjuk, och gav en bild av hur Västra Götalandsregionen arbetar för att bidra till att fler västsvenska aktörer deltar i forskningsprogram. Bland annat genom planeringsanslag och förstudiemedel, spridning av resultat och nyttiggörande och påverkansinsatser.

Tema: Klimatneutral konsumtion

Jonas Nässén, forskare vid Chalmers, beskrev hur konsumtionsmönster har förändrats under de senaste 20-30 åren. Han belyste ett antal betydelsefulla förändringstrender så som ökningen av importerade varor, flygresor, som har ökat med 50 procent sedan 80-talet, samt vår ökade konsumtion av kött, som idag har lika stor negativ miljöpåverkan som transport. Han gav även exempel på trender med en positiv hållbarhetseffekt, till exempel ”peak car” med minskad privatbilsanvändning och fenomenet ”shared economy” eller delande ekonomi, som har blivit en allt större marknad. En nyckelfråga som skickades med publiken är just hur vi kan skapa hållbara konsumtionsmönster.

Under 2014 har Nätverket GAME fokuserat på de konsumtionsbaserade utsläppen i regionen och vilka utmaningar som finns för omställning till en klimatneutral konsumtion. Jonas Norrman från Nätverket GAME tog i sin beskrivning av det arbetet utgångspunkt i de olika scenarier the Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, har identifierat beroende på hur väl vi lyckas nå målet om en maximal höjning av jordens medeltemperatur med 2 grader och gav en bild av hur Västsverige ligger till för att nå uppsatta mål inom energi och klimat.

Några exempel på EU som samverkansplattform och hur innovation kan skapa värde för staden

Transporter inom stadsmiljö och andra utmaningar städer står inför i och med en ökad urbanisering, var i fokus i Magnus Sjöstrands anförande. Gamedagen141009_publikHan är marknadschef på företaget Envac som hittat nya lösningar kring en sådan utmaning. Nämligen hantering av sopor och avfall. Sopsugsystemet de utvecklat innebär minskad miljöbelastning, ett mindre slitsamt arbete för sopsorterare och gynnsamma effekter för boendemiljön.

Jonas Cognell, Göteborg Energi, gav oss inblick i de utmaningar som finns inom energimarknaden, bland annat att säkerställa tillgång till energi och delade med sig av sina erfarenheter av att delta i ett stort projekt med många aktörer. Göteborg Energi deltar i projektet Celsius, ett av EU:s största projekt inom Smart Cities och Communication. Projektet pågår under fyra år med experter från Köhln, Genoa, London, Göteborg och Rotterdam som tillsammans med ett 20-tal partners driver och demonstrerar lösningar för fjärrvärme och fjärrkyla.

Vilka västsvenska aktörer behöver bli aktivare för att nå klimatmålet? Vilken klimatåtgärd tycker du är den viktigaste som bör genomföras i Västsverige nu? Hur kommer din verksamhet att påverkas av en klimatneutral konsumentmarknad? Dessa frågor genomlystes under eftermiddagens paneldiskussion med tidigare talare samt Hanna Ljungkvist från IVL och Claes Tullin från SP. Några kommentarer från panelen var vikten av en starkare politisk styrning för att nå klimatmålet samt hur fokus behöver finnas både på hands-on aktiviteter och långsiktiga förändringsprocesser.

Gamedagen141009_Mingel02Diskussionerna fortsatte vid minglet som avslutade dagen där både nya och gamla kontakter möttes. Nätverket GAME riktar ett stort tack till talare, medverkande i paneldiskussion och publik för en intressant, engagerad och innehållsrik eftermiddag.

 

Presentationer

Susanne Hammarström, Västra Götalandsregionen
Jonas Norrman, Nätverket GAME
Magnus Sjöstrand Envac
Jonas Cognell, Göteborg Energi
Inge Horkeby, Nätverket GAME
Jonas Nässén, Chalmers tekniska högskola

 

0 Kommentarer

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*