Sammanfattning – Testbäddar för miljöteknik och affärsutveckling

Sammanfattning – Testbäddar för miljöteknik och affärsutveckling

Vad är egentligen en testbädd, vilka finns och hur kan miljöteknikföretag bli delaktiga? De här frågorna togs upp på Nätverket GAME:s frukostmöte på Business Region Göteborg den 13:e november. Sedan 2012 har ett stort antal företag samverkat kring 34 testbäddsprojekt, varav 17 fullskaliga projekt, inom ramen för VINNOVAs program Testbäddar inom miljöteknik. Totalt finansieras 70 projekt i programmet  – inräknat både testbädds- samt test-och verifieringsprojekt.

Undersökningar visar gott resultat och därför planerar Vinnova att fortsätta sin finansiering.

Exempel på några testbäddar inom miljöområdet som finansierats i Västra Götalandsregionen och Skåne är:

  • Återvinning av textil
  • Green cleaning
  • Materialåtervinning av plast
  • Solenergilösningar
  • Hydrokemiska metallåtervinningsprocesser
  • Algodling i massa- och pappersbruk

Så vad är då en testbädd? Jonas Norrman från Nätverket GAME beskriver det som en plattform för att prova nya saker. Den kan vara fysisk, att något är installerat och byggt, för att t ex testa hårdvara. Den kan vara virtuell för att pröva digitala modeller men det kan också vara en miljö för att testa nya idéer.

Finansiering för testbäddar finns både nationellt och på EU-nivå. Kontakta gärna Per Sunnergren på  Test site Sweden som är en  partner till Vinnova i programmet testbäddar inom miljöteknik. För EU-finansiering kan GAME ge råd till sina medlemmar och små och medelstoraföretag kan även vända sig till Enterprise Europe Network.

Tre idéer kring testbäddar presenterades på mötet .

  • Stadsutveckling. Anders Brodén från Borås Energi och Miljö och Sven Hermansson på SP berättade om planerna i Borås där ett beslut redan tagits kring att samlokalisera bl a kraftvärmeverk, avloppsreningsverk, biogasanläggning och återvinningscenter
  • Testbädd ODIN – öppen data. Lars Bern från Business Region Göteborg berättade om idéerna kring att minska energi-, vatten och elanvändning genom att tillgängliggöra energimätvärden
  • Miljöväder. Fredrik Hallgren från  IVL och Sofia Granath från Vinnter berättade att de ska samla in och analysera luftföroreningar för att sedan skapa en bild av läget. Fokus ligger på att enkelt tillgängliggöra data så att t ex en cyklist lätt kan hitta vägval med minst luftföroreningar.

Presentationer:
Introduktion testbäddar_Norrman
Borås Energi och Miljö_Anders_Brodén
SP_Sven_Hermansson
BRG_ODIN
IVL_Vinnter_Hallegren_Granath